Search
Close this search box.

Thailand

The Price of Truth: Female Journalists and Doxxing

This piece delving into the Tech Tales Youth film ‘Doxxed’ by Thanakorn Yangmeesuk shows how this cyber harassment tactic poses a grave threat to women’s safety, free speech, and the integrity of the free press.

ในมหา’ลัย ไม่ปลอดภัยหรอ

บทความนี้เกิดขึ้นเพื่อชวนอ่านเรื่องราวความไม่ปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัย จากมุมมองของนักศึกษา ชวนทบทวนหน้าที่และบทบาทของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาที่มีอำนาจประสาทปริญญาสาขาวิชาต่าง ๆ ในบริบทของยุคสมัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและสื่อโซเชียล

จากพื้นที่ซึ่งไร้เสียงสู่ ‘สัญญะ’ : วิธีการในการใช้ภาษาใหม่ ๆ เพื่อเสรีภาพในการแสดงออกของคนไทย

ในขณะที่การแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์รัฐบาล ทั้งในโลกออนไลน์หรือต่อหน้า สามารถที่จะหันกลับมาเป็นอาวุธต่อสาธารณชนได้ คนไทยก็ได้ใช้วิธีการทางภาษาอันแสนจะพิเศษเพื่อที่จะสามารถแสดงความเห็นออนไลน์ได้อย่างอิสระต่อไป