Search
Close this search box.

Symbols

จากพื้นที่ซึ่งไร้เสียงสู่ ‘สัญญะ’ : วิธีการในการใช้ภาษาใหม่ ๆ เพื่อเสรีภาพในการแสดงออกของคนไทย

ในขณะที่การแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์รัฐบาล ทั้งในโลกออนไลน์หรือต่อหน้า สามารถที่จะหันกลับมาเป็นอาวุธต่อสาธารณชนได้ คนไทยก็ได้ใช้วิธีการทางภาษาอันแสนจะพิเศษเพื่อที่จะสามารถแสดงความเห็นออนไลน์ได้อย่างอิสระต่อไป