Search
Close this search box.

January 3, 2022

Kalusugang Digital 101: Mga Paraan Para Maging Ligtas sa Internet

Ang pandemya ng COVID-19 ay hindi na lamang isang pandaigdigang krisis sa kalusugan kundi isa na may malawak na implikasyon sa lahat ng sektor ng lipunan. Hindi pa rin natin alam kung gaano katagal ang krisis na ito, ngunit alam nating magbabago ito sa paraan ng ating pagtatrabaho, paglalakbay, pag-aaral, at pakikipag-ugnayan sa isa’t isa sa hinaharap.

What are digital rights?

Oftentimes, the simplest one-sentence reply to the question, “What are digital rights?”, is “human rights in the digital environment”, or “human rights that are enabled through technology and the internet”.

AI as a weapon against civil and political rights

In this article, we are going to take a closer look on what can happen when AI is weaponised and used against civil and political rights (CPR) such as the right to life and self-determination, as well as individual freedoms of expression, religion, association, assembly, and so on.